O nas

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Rozwoju i Inspiracji “MARI” powstało z inicjatywy terapeutów, psychologów i pedagogów.

Misją Stowarzyszenia są działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie edukacyjnym i terapeutycznym, oraz rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu.

Naszą misję realizujemy poprzez następujące cele:

 • Działanie na rzecz rozwijania inspiracji w formie praktyki warsztatowej, prelekcyjnej, psychologicznej, terapeutycznej  oraz manualnej.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju osobowości i wykorzystania potencjału intelektualnego dzieci, młodzieży i dorosłych, w pomocy edukacyjnej i psychologicznej osób niepełnosprawnych, upośledzonych z orzeczeniami i bez.
 • Propagowanie zasad zdrowego trybu życia, zapobieganie uzależnieniom i zjawiskom patologicznym.
 • Działanie na rzecz  tolerancji i niwelowania uprzedzeń.
 • Inspirowanie i wspieranie rozwoju zainteresowań, twórczości artystycznej  dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 • Wspieranie poprawy jakości systemu oświaty.
 • Wspieranie instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie  doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych w zakresie poprawy jakości pracy szkoły, edukacji obywatelskiej i ekonomicznej.
 • Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych osiągnięć psychologii w życiu społecznym.
 • Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie młodzieży w życiu publicznym.
 • Działalność charytatywna.
 • Działanie na rzecz pomocy potrzebującym.
 • Organizacja czasu wolnego i przeciwdziałanie patologiom.
 • Działanie na rzecz równouprawnienia i integracji z osobami niepełnosprawnymi.