RODO

Klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania i ochronie danych osobowych.

Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Rozwoju i Inspiracji „MARI” z siedzibą w Warszawie (00-028), ul. Bracka 20 lok. 33,  przetwarza dane osobowe członków Stowarzyszenia, pracowników – w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych Stowarzyszenia.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE. L nr. 119)

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Mazowiecka Akademia Rozwoju i Inspiracji „MARI”, z siedzibą w Warszawie (00-028), przy ul. Brackiej 20/33, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722365, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Z kim można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Helena Suchta – telefon: +48 606 898 101, e-mail: rodo@mari.org.pl, adres do korespondencji: Helena Suchta, Bracka 20/33, 00-028 Warszawa

Jaki jest zakres Państwa danych osobowych które przetwarzamy?

Państwa dane osobowe które przetwarzamy to:

 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • Data i miejsce urodzenia,
 • Seria i numer dokumentu tożsamości,
 • Miejsce zamieszkania,
 • Adres do korespondencji,
 • Wykształcenie (nazwa szkoły, rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy, ukończone kursy, studia podyplomowe.

Podanie przez Państwa danych osobowych przekraczających zakres wymieniony powyżej, oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych, na potrzeby działań statutowych Stowarzyszenia.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Statut Stowarzyszenia jest dostępny na stronie internetowej, pod adresem:  https://stowarzyszenie-mari.org.pl/statut

Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przekazywać: Krajowemu Rejestrowi Sądowemu oraz Organom samorządowym i Organizacjom Pozarządowym – w sytuacjach kiedy biorą Państwo udział w realizacji przez Stowarzyszenie projektów, ogłoszonych przez te organy.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych. Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu.

Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Państwa danych osobowych, przysługują Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych,
 • sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym.